Christine Wagner


Mrs. Christine Wagner

BAT, CBP, Parama BP, AdvCBP

Clinic

Laurens Reaellaan 12 II

Haarlem, 2024 BE
Netherlands

Phone: + 31 (0)6 555 777 90
tinew@xs4all.nl
www.christinewagner-bodytalk.com

Biography

» View Alternate Language Bio

English below


Ik heb kunstgeschiedenis, theaterwetenschap en filosofie gestudeerd aan de universiteiten van Wenen, Keulen en Amsterdam en heb mijn studie in Keulen afgerond met een Master of Arts. Prachtige ervaringen en ontmoetingen gedurende mijn stage in het Stedelijk Museum in Amsterdam waren voor mij de aanleiding om naar Amsterdam te verhuizen. Later heb ik gewerkt bij het Stedelijk Museum Schiedam, de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten, het Prins Claus Fonds en Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking.

Met BodyTalk ben ik per toeval in aanraking gekomen, voor zover ‘toeval’ überhaupt bestaat. Ruim tien jaar gelegen adviseerden twee tandartsen mij een wortelkanaalbehandeling. Een bevriende arts raadde me echter een BodyTalk-sessie aan, omdat zij daar als parkinsonpatiënt goede ervaringen mee had. De volgende dag was mijn kiespijn verdwenen; röntgenfoto’s bevestigden dat de ontsteking weg was en een wortelkanaalbehandeling was niet meer nodig. Die kies heb ik nog steeds…

… en sindsdien heb ik me met veel enthousiasme en overtuiging in het BodyTalk-systeem verdiept, de officiële opleiding gevolgd en mijn examen bij de IBA (International BodyTalk Association) afgelegd. Ik praktiseer nu als door de IBA erkende Certified BodyTalk Practitioner (CBP) en PaRama BodyTalk Practitioner in Bloemendaal. Omdat ik dicht bij zee woon, combineren mijn cliënten een BodyTalk-sessie vaak met een wandeling op het strand of door de Kennemerduinen om de sessie nog even te laten bezinken.

Het BodyTalk-systeem heeft niet alleen mijn kies gered, het heeft ook mijn persoonlijke groei bevorderd: van iemand met veel spanning die dacht altijd controle te kunnen en moeten hebben, ben ik een nieuwgierig en enthousiast mens geworden die het diepe vertrouwen heeft dat alles komt zoals het komt en dat het goed is zoals het is. Dat is een bijzondere reis geweest.

Wat mij aan het BodyTalk-systeem blijft fascineren, is dat in iedere BodyTalk-sessie opnieuw blijkt dat het lichaam precies ‘weet’ wat prioriteit heeft om aangesproken te worden (dit wordt aangegeven via een biofeedback-check met een spier). Vandaar dat we het ook over het BodyTalk-systeem hebben.

Herinneringen, gevoelens en gebeurtenissen uit het verleden die in ons onderbewustzijn opgeslagen zijn, kunnen invloed hebben op onze huidige gezondheid. En hoe we met stress omgaan wordt vaak beïnvloed door denkpatronen die soms al meerdere generaties lang worden doorgegeven. Ook spelen de samenstelling van ons microbioom en de optimale samenwerking van onze drie hersendelen – ja, drie!, de hoofdhersenen, de harthersenen en de buikhersenen – een belangrijke rol bij het verbeteren van onze gezondheid.

Zodra deze thema’s (soms uit het verleden, soms zelfs uit de foetale fase) worden aangesproken en er met diverse BodyTalk-technieken gericht balans is gebracht, ervaart de cliënt rust en ontspanning en kan het lichaam op eigen kracht zijn gezondheid verbeteren. Het is een fantastisch proces, dat me altijd weer opnieuw diep respect en grote waardering geeft voor de wijsheid van ons lichaam.

Al gedurende mijn studie heb ik een grote interesse ontwikkeld voor inheemse culturen. Hun kunst en cultuuruitingen fascineren me, en tijdens lange reizen heb ik me ook verdiept in hun religies, levensfilosofie en genezingsmethodes.

Zo heb ik jarenlang enkele weken per jaar met Tuareg-nomaden door de Sahara gereisd, heb ik een zomer in een boeddhistisch klooster in Tibet doorgebracht en het afgelegen dorp Ciptagelar op West-Java bezocht. Ook ben ik in contact gekomen met sjamanen in Guatemala.

Al deze ontmoetingen hebben me verrijkt met nieuwe inzichten over de essentie van het leven en de veerkracht die een verbonden leven met jezelf, anderen en je omgeving tot stand kan brengen. Deze kennis integreer ik ook in mijn BodyTalk-sessies.

Ik verheug mij erop je te ontmoeten en te horen wat je lichaam je graag zou willen vertellen!

Naast mijn be-roeping als BodyTalker werk ik regelmatig als freelance adviseur en programmacoördinator voor verschillende cultuurinstellingen, want kunst en creatieve mensen zijn mijn tweede passie.

Kijk voor meer informatie op
www.christinewagner-bodytalk.comENGLISH   

I studied art history, theatre science and philosophy at the universities of Vienna, Cologne and Amsterdam and concluded my studies in Cologne with a Master of Arts. Inspiring encounters and experiences during an internship at the Stedelijk Museum for Modern and Contemporary Arts in Amsterdam were the reason for me to move to Amsterdam. Later on I worked for the Stedelijk Museum in Schiedam, the Rijksakademie for Visual Arts, the Prince Claus Fund for Culture and Development and the Humanistic Institute for Development Cooperation (Hivos).

I got to know BodyTalk via a co-incidence, if actually ‘co-incidences’ exist. About 10 years ago, two dentists advised me to undergo a root canal treatment. However, a doctor friend, who had positive experiences with BodyTalk as a Parkinson patient, suggested a BodyTalk session. The very next day my toothache was gone: x-rays showed that a root canal treatment was no longer necessary. And that tooth – I still have it...

... and since then my enthusiasm and interest in the BodyTalk System grew stronger, urging me on to complete my studies with the official International BodyTalk Association (IBA) and passing their exam. I now practise as an IBA recognised Certified BodyTalk Practitioner and a PaRama BodyTalk Practitioner in Bloemendaal, near the North Sea. So my clients often combine an appointment with a walk along the seaside or through the Kennemer dunes to let the session settle in their body/mind.

The BodyTalk System did not only save one of my teeth, it also supported my personal change from someone who always wanted to have and be in control into a more enthusiastic, curious person who has the deep trust that whatever happens needs to happen and all is good the way it is. This has been quite a journey.

What keeps fascinating me in the BodyTalkSystem is that in every BodyTalk session again it becomes apparent that the body ‘knows’ exactly which issues need to be addressed as a priority (we check this via biofeedback using a muscle). That’s why we call it BodyTalk.

Memories, emotions or events from the past can still be stored in our subconsciousness and can have an impact on our health today. Also, how we deal with stress is often influenced by our belief patters, some of which we may have inherited from several generations back. Furthermore, the combination of microbes in our microbiome as well as the optimal collaboration of our three brains – yes three!, the head brain, the heart brain and the enteric brain – play an important role in improving our health situation. 

Once those themes, sometimes even from fetal life, are being addressed and balanced with specific BodyTalk techniques, the client experiences calmness and relaxation and the improvement of her/his health is happening. This is an amazing process and again and again I have deep respect for the wisdom of our body.  

During my studies I developed a strong interest in indigenous cultures. I became fascinated by their culture and art, and also studied their religions, philosophy of life and methods of healing during my extensive travels.

For several years I travelled with Tuareg nomads through the Sahara for a few weeks each year. I also spent a summer in a Buddhist monastery in Tibet and visited the isolated village of Ciptagelar on West Java. I also got into contact with shamans in Guatemala.

All of these encounters have given me new insights about the essence of life and the resilience people can develop once they are deeply connected with themselves, others and their surroundings. This wisdom I also often integrate in my BodyTalk sessions.

I look very much forward to meeting you and to listening to what it is that your body wants to tell you!

Alongeside this fantastic work as a BodyTalker, I work as a freelance advisor and programme coordinator for various cultural institutions, as art and creative folk are my second passion.

For more information and contact see
www.christinewagner-bodytalk.com

 

BodyTalk Training:

BodyTalk Fundamentals
(Module 1&2), November 2008, Peter Tillmann
Principles of Consciousness (Module 3), May 2010, Katherina Hirsch
Monitoring May 2018 with Karen Best
BodyTalk BioDynamics (Module 4/7), May 2011, Katharina Hirsch
Monitoring June 2014 with Claudia Schembri Heitmann
Monitoring November 2017 with Karen Best
Lymphatic Drainage and Applied Anatomy & Physiology  (Module 5),
August 2014, Dr. Tracey Clark
Macrocosmic Bodymind (Module 6), November 2012, Sylvia Muiznieks
Matrix Dynamics (Module 9), November 2012, Sylvia Muiznieks
Monitoring November 2014 with Claudia Schembri Heitmann
Session Intensive, November 2014, Claudia Schembri Heitmann
Practitioner Reflex: The Ability to Respond, May 2015, Dr. John Veltheim
Energetics, May 2015 and September 2016, Dr. John Veltheim
BodyEcology, June 2016, Dr. Laura Stuve
The Soul’s Journey, Exploring the Mind and the Three Brains, October 2016,
Dr. John Veltheim
Supplement Course Stress Disorders, March 2018, Dr. John Veltheim
PaRama BodyTalk Practical, February 2018, Claudia Schembri Heitmann
BodyTalk for Plants, November 2017, John Veltheim 
Home Learn More Practitioners Courses Membership Testimonials
Who We Are BodyTalk Find a Practitioner Find a Course Join Today Videos
Get the Newsletter Access Become a Practitioner Founder's Courses Membership at a Glance Foundation
Contact Us Breakthrough Practitioner Levels Beginner's Courses Membership Levels Store
FAQ Mindscape BodyTalk as a Career View All Instructors Membership Prices Media Kit
Privacy Policy News Invest in Yourself Course Listing
Copyright © 2005 - 2024 International BodyTalk Association (IBA) | Legal